Closed for Private Event

Closed for Private Event

All Ages
CLOSED FOR A PRIVATE EVENT
Venue Information:
SOHO RESTAURANT & MUSIC CLUB
1221 State St
Ste 205
Santa Barbara, CA, 93101